2015

24. Pan Gao, Wei Guo, Jingjing Xue, Yue Zhao, Yu Yuan, Yuanzhi Xia,* and Zhuangzhi Shi,* Iridium(III)-Catalyzed Direct Arylation of C-H Bonds with Diaryliodonium Salts, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 12231 

# Top 5 most read articles from the 1 month list.


23. Chendan Zhu, Yong Liang, Xin Hong, Heqing Sun, Wei-Yin Sun, K. N. Houk,* and Zhuangzhi Shi,* Iodoarene-Catalyzed Stereospecific Intramolecular sp3 C-H Amination: Reaction Development and Mechanistic InsightsJ. Am. Chem. Soc. 2015137, 7564 

# Top 20 most read articles from the 1 month list.

Highlighted by Synlett 2016, 27,486.