2020

70. Jian Wen,§ Ben Dong,§ Jinjun Zhu, Yue Zhao and Zhuangzhi Shi,* Revealing Silylation of C(sp2)/C(sp3)–H Bonds in Arylphosphines by Ruthenium CatalysisAngew. Chem. Int. Ed. 2020, 5910909.

69. Minyan Wang, Yunfei Zhao, Yue Zhao and Zhuangzhi Shi,* Bioinspired Design of A Robust D3-Methylating Agent, Sci. Adv. 2020, 6, eaba0946. 

68. Binlin Zhao, Xiaoyi Wu, Yu Yuan and Zhuangzhi Shi,* Copper-Catalysed Csp3-Csp Cross-Couplings between Cyclobutanone Oxime Esters and Terminal Alkynes Induced by Visible LightChem. Commun. 2020, 564676. 

67. Yandong Wang, Bailin Tian, Mengning Ding and Zhuangzhi Shi,* Electrochemical Cross‐Dehydrogenative Coupling between Phenols and β‐Dicarbonyl Compounds: Facile Construction of BenzofuransChem. Eur. J. 202026, 4297. 

66. Jiahang Lv, Binlin Zhao, Yu Yuan, Ying Han and Zhuangzhi Shi,* Boron-Mediated Directed Aromatic C–H Hydroxylation, Nat. Commun. 202011, 1316.