2023


114. Zexian Li, Minyan Wang, Youqing Yang, Yong Liang, Xiangyang Chen, Yue Zhao, K. N. Houk and Zhuangzhi Shi,* Atroposelective Hydroarylation of Biaryl Phosphines Directed by Phosphorus Centres, Nat. Commun. 2023, 14, 8509.

113.png

113. Wang Jiang,§ Xiuxiu Yang,§ Lin Lin, Chaoguo Yan,* Yue Zhao, Minyan Wang and Zhuangzhi Shi,* Merging Visible Light Photocatalysis and P(III)-Directed C–H Activation by a Single Catalyst: Modular Assembly of P-Alkyne Hybrid Ligands, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202309709.

112.png


112. Tianhang Wang,§ Zheng-Jun Wang,§ Minyan Wang,* Lei Wu, Xiaowu Fang, Yong Liang, Jiahang Lv and Zhuangzhi Shi,* Metal-Free Stereoconvergent C–H Borylation of Enamides, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202313205.

111.png


111. Wang Jiang, Jingyi Bai, Jiahang Lv, Yue Zhao, Chaoguo Yan* and Zhuangzhi Shi,* Metal-Free Directed C–H Borylation of Indoles at the Sterically Congested C2 Position, Synlett 2023, 34, 2220.

 

110. Longlong Xi, Minyan Wang, Yong Liang, Yue Zhao and Zhuangzhi Shi,* Tunably Strained Metallacycles Enable Modular Differentiation of Aza-Arene C–H Bonds, Nat. Commun. 2023, 14, 3986.

 

109. Chong Lian,§ Longlong Xi,§ Yu Yuan,* Zhuangzhi Shi* and Minyan Wang,* Copper-Catalysed Controllable Hydrodefluorination of Trifluoromethylated Alkenes, Org. Chem. Front. 2023, 10, 3811.

 

108. Wang Jiang and Zhuangzhi Shi,* Recent Progress in meta-/para-Selective Aromatic C–H Borylation, Chin. J. Org. Chem. 2023, 43, 1691.


107. Jieshuai Xiao,§ Minyan Wang,§ Xuwen Yin, Shuo Yang, Pei Gu, Xueli Lv, Yue Zhao and Zhuangzhi Shi,* Enantioselective Reductive (Hetero)Arylation of Cyclic N-Sulfonyl Imines by Cobalt Catalysis, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202300743.

106.png


106. Ronghui Huang,§ Minyan Wang,§ Hong Deng, Jingkai Xu, Hong Yan,* Yue Zhao and Zhuangzhi Shi,* Stereospecific Nickel-Catalyzed [4+2] Heteroannulation of Alkynes with Aminophosphanes, Sci. Adv. 2023, 9, eade8638.

105.png


105. Tianhang Wang,§ Minyan Wang,§ Yandong Wang, Mingjie Li, Yuan Zheng, Qianwei Chen, Yue Zhao and Zhuangzhi Shi,* Ligand Cooperativity Enables Highly Enantioselective C-C σ-Bond Hydroboration of Cyclopropanes, Chem 2023, 9, 130.

104.png


104. Lin Lin,§ Xue-jun Zhang,§ Xinyu Xu, Yue Zhao and Zhuangzhi Shi,* Ru3(CO)12-Catalyzed Modular Assembly of Hemilabile Ligands by C–H Activation of Phosphines with Isocyanates, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202214584.

103.png