2019

65. Jiahang Lv,§ Xiangyang Chen,§ Xiao-Song Xue, Binlin Zhao, Yong Liang, Minyan Wang, Liqun Jin, Yu Yuan, Ying Han, Yue Zhao, Yi Lu, Jing Zhao, Wei-Yin Sun, Kendall. N. Houk* and Zhuangzhi Shi,* Metal-Free Directed sp2-C–H Borylation, Nature 2019, 575, 336. 

64. Pan Gao, Guoqiang Wang, Longlong Xi, Minyan Wang, Shuhua Li* and Zhuangzhi Shi,* Transition-Metal-Free Defluorosilylation of Fluoroalkenes with Silylboronates, Chin. J. Chem. 201937, 1009. 


63. Binlin Zhao, Minyan Wang* and Zhuangzhi Shi,* Single-Electron-Transfer-Induced C(sp3)-N Couplings via C-C Bond Cleavage of Cycloketoxime Esters, J. Org. Chem. 2019, 84, 10145. 


62. Xiaowei Han, Jiefeng Hu, Cheng Chen, Yu Yuan and Zhuangzhi Shi,* Copper-Catalysed, Diboron-Mediated cis-Dideuterated Semihydrogenation of Alkynes with Heavy Water, Chem. Commun. 2019, 55, 6922. 


61. Xiaowei Han, Yu Yuan* and Zhuangzhi Shi,* Rhodium-Catalyzed Selective C-H Trideuteromethylation of Indole at C7 Position Using Acetic-d6 Anhydride, J. Org. Chem. 2019, 84, 12764


60. Dingyi Wang,§ Ben Dong,§ Yandong Wang, Jiasheng Qian, Jinjun Zhu, Yue Zhao and Zhuangzhi Shi,* Rhodium-Catalysed Direct Hydroarylation of Alkenes and Alkynes with Phosphines through Phosphorous-Assisted C-H Activation, Nat. Commun. 2019, 10, 3539. 


59. Dingyi Wang, Yunfei Zhao, Chengkai Yuan, Jian Wen, Yue Zhao and Zhuangzhi Shi,* Rhodium(II)-Catalyzed Dehydrogenative Silylation of Biaryl-Type Monophosphines with Hydrosilanes, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 12529


58. Binlin Zhao,§ Zexian Li,§ Yixiao Wu, Yandong Wang, Jiasheng Qian, Yu Yuan and Zhuangzhi Shi,* An Olefinic 1,2-Boryl-Migration Enabled by Radical Addition: Construction of gem-Bis(boryl)alkanes, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 9448


57. Panpan Wang,§ Binlin Zhao,§ Yu Yuan* and Zhuangzhi Shi,* Radical-Induced Ring-Opening and Reconstruction of Cyclobutanone Oxime Esters, Chem. Commun. 201955, 1971. 


56. Jian Wen, Dingyi Wang, Jiasheng Qian, Di Wang, Chendan Zhu, Yue Zhao and Zhuangzhi Shi,* Rhodium-Catalyzed PIII-Directed ortho-C-H Borylation of Arylphosphines, Angew. Chem. Int. Ed. 201958, 2078. 


55. Xiaodong Qiu,§ Panpan Wang,§ Dingyi Wang, Minyan Wang, Yu Yuan and Zhuangzhi Shi,* PIII-Chelation-Assisted Indole C7-Arylation, Olefination, Methylation, and Acylation with Carboxylic Acids/Anhydrides by Rhodium Catalysis, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 1504.