2019

58. Binlin Zhao,§ Zexian Li,§ Yixiao Wu, Yandong Wang, Jiasheng Qian, Yu Yuan and Zhuangzhi Shi,* An Olefinic 1,2-Boryl-Migration Enabled by Radical Addition: Construction of gem-Bis(boryl)alkanes, Angew. Chem. Int. Ed. DOI:10.1002/anie.201903721. 


57. Panpan Wang,§ Binlin Zhao,§ Yu Yuan* and Zhuangzhi Shi,* Radical-Induced Ring-Opening and Reconstruction of Cyclobutanone Oxime Esters, Chem. Commun. 2019,55, 1971. 


56. Jian Wen, Dingyi Wang, Jiasheng Qian, Di Wang, Chendan Zhu, Yue Zhao and Zhuangzhi Shi,* Rhodium-Catalyzed PIII-Directed ortho-C-H Borylation of Arylphosphines, Angew. Chem. Int. Ed. 201958, 2078. 


55. Xiaodong Qiu,§ Panpan Wang,§ Dingyi Wang, Minyan Wang, Yu Yuan and Zhuangzhi Shi,* PIII-Chelation-Assisted Indole C7-Arylation, Olefination, Methylation, and Acylation with Carboxylic Acids/Anhydrides by Rhodium Catalysis, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 1504.